Vytvoření vnitřního chrámu, místa, kam se můžu vracet.

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, co se vám aktuálně děje po semináře, abychom posílili svoji vnitřní pevnost a vnitřní hranice a cítili se v bezpečí i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře v neděli 19. března v 19:30 hod.. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku

 

Citadela je pevnost chránící město, může být umístěna uvnitř ve městě nebo být součástí jeho hradeb. My si vytvoříme svoji vnitřní citadelu, svůj prostor, který nám zajistí bezpečí a jasné spojení s matkou Zemí a otcem Vesmírem. Podíváme se, jak si nastavujeme hranice vůči světu a nakolik nám slouží. Co se děje, když se odpojím od duchovní podstaty, jakým způsobem funguji a jak se mění celé vnímání mě samotného a světa kolem mě. Kdy zpochybňuji vše vyšší a jaké to má následky na můj každodenní život a zároveň, kdy nechci mít už nic společného s tímto světem a toužím někam uniknout, kdy se obracím „tam nahoru“ o pomoc a zahrávám si s myšlenkami tady nebýt.

Při práci s kvalitou Citadely máme možnost vstoupit do svého vnitřního chrámu, který je pevný a stabilní, plně v kontaktu s existencí, naplněný posvátným tichem a klidem, a zároveň i plností života. Je to místo v nás, kde se ztrácí naše připoutanost, kde vše falešné odpadá a zůstává „jen“ pravda. Na tomto místě žijeme svoji svobodu.


Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Spojení s Matkou Zemí, přináší zakořenění pevně stojící nohama na zemi a v propojení s Otcem Vesmíru jasně vnímáme naši duchovní podstatu. Vytvoření vnitřního prostoru, který je pevný a stabilní, naplněný posvátným klidem a zároveň i plností života.


Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Hledání vnějšího uspokojení, frustrace, neschopnost najít pevné místo v sobě, kde mohu spočinout, Roztěkanost, zmatek a pocit vnitřní nesvobody. Nevím, kam patřím.


Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky k vytvoření svého osobního chrámu, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Date

1. 3. 2023 10:00 – 5. 3. 2023 17:00
price: 7700 Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.