Základním nástrojem našich seminářů je učení Diamond Logos, meditace, práce s Enneagramem a další techniky sebepoznání

Diamond Logos

Je učení, které pracuje s přirozenými kvalitami života, pro které používá pojem esence bytí. Spojuje poznatky moderní západní psychologie a nástroje tradiční spirituální práce filozofie východní, jako je meditace a další druhy práce s tělem a myslí. Cílem je naučit se vědomě rozlišovat mezi silným přesvědčením naší osobnosti identifikované s egem a základními kvalitami, které vycházejí z naší přirozenosti.

Žijeme ve velmi bohaté realitě a sami jsme magické bytosti, ale často jako bychom spali. Prožíváme spíše koncepty a systémy vlastního přesvědčení, získané výchovou nebo obranou, které nám neumožňují jasněji vnímat sebe ani svět kolem nás, oddělují nás od naší celistvosti. Práce s esencemi kvalit v učení Diamond Logos přináší jemné a postupné odstranění různých závojů a překážek v nás. Umožní nám žít otevřený a spokojený život, který je v souladu s realitou kolem nás a umí tuto realitu pozitivně ovlivňovat.

Meditace

Cílem meditace na našich seminářích je zklidnění mysli a získání hlubšího vhledu do vlastní osobnosti. Meditace je cesta, která nám umožňuje zažívat nás samotné, to místo v nás, které je za myslí, za emocemi, za osobností. V naší práci využíváme různé formy meditací, například Oshovy meditace (meditace kundalini, dynamická meditace, meditace nadabrahma), meditace buddhistické, zenové i mnohé další…

Enneagram

Je staré súfijské učení popisující devět různých typů osobnosti a jejich vzájemné vztahy. Jeho tradice sahá daleko do minulosti, už více než 2 000 let je prostředkem sebepoznání. Enneagram dobře popisuje stavbu našeho ega, strukturu naši osobnosti a doplňuje tak přirozeně učení Diamnond Logos v části pochopení sebe sama. Popisuje hlavní typy osobnosti, jejich zralé a nezralé projevy, jejich vztahy a vzájemné ovlivňování.

Další techniky

Systemické konstelace nám umožňují pohled do skrytých dějů uvnitř různých systémů. - rodiny, partnerských a profesních vztahů, do systému naší osobnosti a do vztahů mezi jejími jednotlivými částmi.

Negativní zkušenosti z dětství většinou v dospělosti nevědomě ovlivňují naše emoční prožívání, naše reakce v nejrůznějších životních situacích. Práce s vnitřním dítětem je metoda, jak tyto své pocity znovu vnímat, rozumět jim a respektovat je, jak vyléčit stará emoční zranění.

Voice Dialog je metoda objevování a zkoumání našich vnitřních hlasů, jejich vzájemných vztahů a jejich vlivu na nás samotné a náš život. Přílišné ztotožnění se s těmito hlasy nám někdy zabraňuje v přímém kontaktu se svou osobností. Na seminářích pracujeme na tom, abychom své vnitřní hlasy co nejlépe poznali. Můžeme tak od nich získat odstup bez jejich odvržení, můžeme ocenit, co pro nás v životě s láskou dělaly a dělají.

Afirmace jsou pozitivní myšlenky, které nám pomáhají soustředit se na vlastní sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejeme. V naší práci používáme afirmace pro odpoutání se od starých mentálních návyků; k vytváření a uvědomování si nových možností, které nám umožňují vnímat a žít vlastní potenciál.