Navrácení základní důvěry v sebe sama, pocit stability a jasnosti ve všem, co dělám. SEMINÁŘ JE OBSAZEN! MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT POUZE JAKO NÁHRADNÍCI.

Na semináři pracujeme s tématy, které přináší do našeho života důvěru, stabilitu, prožitek přítomnosti a otevírají přístup k naší jasnosti. Jsou to kvality nám vlastní a přirozené, přesto k nim v životě nemáme vždy přístup.
Pokud si kladete otázky týkající se těchto kvalit, ale nenacházíte odpovědi, je důležité podívat se na to, s jakým tématem jsou spojeny. Důvěra má co do činění s našim otcem, protože on je první, který nám ukazuje svět. Možná on sám ho vnímal jako nebezpečný, možná tam nebyl, když ho bylo potřeba, a je i mnoho dalších možná. Důvěra nám dává „uvolněnou jistotu“, pokud jsme v přirozeném kontaktu s naším bytím, je uzemněná, nápaditá a oddaná. V učení Diamond Logos reprezentuje tyto kvality bílá esence bytí.
Další kvalitou, které se na tomto semináři věnujeme, je kvalitu osobní vůle. Je to touha a rozhodnutí žít svůj vlastní život podle sebe. Společně s tím pak přichází kvalita skutečného uvolnění a hluboké relaxace.  V učení Diamond Logos reprezentuje tyto kvality stříbrná esence bytí.
Co mi přinese účast na kurzu?
Začnu důvěřovat sám sobě, druhým i tomu, co nás převyšuje, duchovním zákonům. Získám větší pocit jistoty, jasnosti, stability a dostatek zdravé vůle k tomu, co životě dělám. Kurz otevře cestu k narovnání a uzdravení vztahu s tátou, k pochopení jeho role.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Nedůvěra v sebe sama, pocit nedostatečné sebehodnoty, nízké sebevědomí, podezírání a přílišná kontrola druhých, pocit nestability, nejasnost, nejistota, přílišné pochybování, narušené vztahy s tátou.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Date

7. 5. 2020 10:00 – 10. 5. 2020 16:00
price: 5200,-Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.